OGP Slovakia Open Government Partnership Slovak Republic


Vážené dámy, vážení páni,

organizácie verejnej správy z titulu svojej činnosti zbierajú a spravujú veľké množstvá údajov. Sprístupnením týchto údajov na ďalšie použitie - tam, kde je to z hľadiska dôvernosti údajov možné - prináša celý rad pozitív, od možnosti ich ďalšieho zhodnotenia, príležitosťou pre vznik nových služieb pre občanov, ale aj zvýšením transparentnosti verejnej správy. Cieľom je údaje sprístupňovať verejne, v strojovo spracovateľnom tvare, s iba minimálnymi obmedzujúcimi podmienkami - tzv. OpenData prístup.

Mnohé z týchto údajov už sú v súčasnosti prístupné, napr. centrálny register zmlúv, register účtovných závierok, obchodný register či ďalšie uvedené na Portáli otvorených dát.

S cieľom zistiť, o ktoré údaje máte záujem Vy - verejnosť, biznis sektor, neziskové organizácie, verejné inštitúcie, samospráva - vyhlasuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby túto verejnú konzultáciu.

Chceme Vás požiadať o zapojenie sa a zodpovedanie na nasledovné typy otázok:

Odpovede nám prosím zasielajte prostredníctvom elektronického formulára: http://bit.ly/konzultacia2015  (kliknite sem pre vyplnenie).

Táto verejná konzultácia bude prebiehať do 17.3.2015. Jej závery budú zverejnené na webových sídlach našich organizácií (ÚSVROS, NASES) a budú využité na plnenie úloh akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie 2015. Samotné vyplnené dotazníky budú taktiež zverejnené tak, ako nám ich zašlete - s výnimkou mena a identifikácie Vašej organizácie, ktorých zverejnenie je voliteľné. O výsledku budeme taktiež informovať dotknuté organizácie verejnej správy s cieľom podnikať kroky, vedúce k prioritnému publikovaniu tých dát, o ktoré je zo strany používateľov najväčší záujem.

ÚSVROS a NASES zintenzívňujú svoje aktivity v oblasti publikovania otvorených dát spoluprácou na viacerých projektoch:

Budeme radi, ak informáciu o prieskume prepošlete ďalej tým, ktorých môže zaujímať - z firiem, neziskových organizácií, ale aj zo štátnej správy a samosprávy (ktorá je nielen "producentom", ale aj dôležitým používateľom dát), či iným záujemcom. Realizáciu tejto verejnej konzultácie zabezpečuje Ján Gondoľ (Jan.Gondol@minv.sk) a Ľubor Illek (Lubor.Illek@nases.gov.sk), ktorí Vám aj radi odpovedia na prípadné ďalšie otázky o jej priebehu a vyhodnotení.

Ak máte záujem o dianie v oblasti otvorených dát, pozývame Vás tiež na účasť vo formálnych a neformálnych aktivitách či už našich organizácií, alebo iných, s ktorými sme v kontakte (napr. Facebooková skupina OpenData.sk alebo OpenData meetupy).

S pozdravom,

Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Rastislav Janota, generálny riaditeľ, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Informácie o verejnej konzultácii boli uverejnené na oficiálnych weboch (.gov.sk doména): ÚSVROS a Iniciatíva pre otvorené vládnutie, NASES.